O informačnom centre Plameň lásky Nepoškvrneného srdca Panny Márie

Informačné centrum Plameň lásky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie existuje na podporu šírenia Plameňa lásky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie po celom svete. Robí to viacerými prostriedkami vrátane nasledujúcich:

Poskytovanie presných a overených informácií

Informačné centrum to robí prostredníctvom dôkladného skúmania kritických dokumentov o Plameni lásky (napr. denníka Alžbety Kindelmannovej, ženy, ktorej bol prvýkrát odovzdaný Plameň lásky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, teologického skúmania duchovného denníka a dostupných historických artefaktov) a prostredníctvom úzkej spolupráce s Győzőm Kindelmannom, vnukom Alžbety Kindelmannovej, s cieľom zabezpečiť, aby chápanie týchto dokumentov bolo v súlade s Alžbetiným chápaním toho, čo Ježiš a Mária povedali o Plameni lásky.

Koordinačné činnosti

Informačné centrum pomáha koordinovať aktivity všetkých národných hnutí, verejných, súkromných alebo faktických združení veriacich a jednotlivcov Plameňa lásky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktorí sa chcú dobrovoľne združovať. Poskytuje fórum pre spoluprácu, komunikáciu a globálne orientované aktivity, ako je medzinárodná modlitba a formácia.

Poskytovanie zdrojov

Informačné centrum môže diecézam, farnostiam, združeniam veriacich, ministerstvám, organizáciám a jednotlivcom sprístupniť tlačené, technické, inštruktážne a iné podporné zdroje, ktoré im pomôžu šíriť Plameň lásky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.